Útvarpsgjaldið

Í lögum um Ríkisútvarpið er lýst á ítarlegan hátt hlutverki og skyldum félagsins auk helstu markmiða við rekstur fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, einkum með tilliti til lýðræðislegs, menningarlegs og samfélagslegs hlutverks þess. Samkvæmt lögunum skulu mennta- og menningarmálaráðherra og RÚV gera sérstakan þjónustusamning um fjölmiðlun í almannaþágu. Í samningnum skal kveðið nánar á um markmið, hlutverk, skyldur og umfang starfseminnar. Í honum skal einnig kveðið á um fjármögnun fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu á öllu samningstímabilinu sem er fjögur ár.

Til að standa undir þeirri þjónustu sem kveðið er á um í lögum og þjónustusamningi er skal Ríkisútvarpið fá svokallað útvarpsgjald til að standa straum af starfsemi sinni en gjaldið greiða landsmenn á aldrinum 18-70 ára og lögaðilar. Ríkisskattstjóri leggur útvarpsgjaldið á samhliða álagningu opinberra gjalda. Þjónustutekjur RÚV hafa lækkað mikið að raunvirði á undanförnum árum og útvarpsgjaldið á Íslandi er með því lægsta sem þekkist meðal nágrannaþjóða þrátt fyrir að þær séu mun fjölmennari.

Fjármögnun almannaþjónustumiðla innan Evrópu er með ýmsum hætti en algengast er að um blandaða leið sé að ræða, eins og á Íslandi, þ.e. opinbert framlag, auglýsingatekjur, sölu á efni og annars konar tekjur. Í einungis sex löndum innan Evrópu eru almannaþjónustumiðlar eingöngu fjármagnaðir með opinberu fé. 

Rekstur og fjármál

Ríkisútvarpið (RÚV) er sjálfstætt opinbert hlutafélag (ohf.) í eigu íslenska ríkisins og fellur starfsemin undir lög um hlutafélög, nr. 2/1995. 

Reikningsár RÚV er frá 1. janúar til 31. desember. Ársuppgjör og árshlutauppgjör fyrir sex mánuði eru gerð í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla eins og þeir hafa verið samþykktir af Evrópusambandinu og eru birt á RÚV.is