Auglýsingareglur RÚV og RÚV sölu

1. gr. Almenn ákvæði
Birting auglýsinga í RÚV er á ábyrgð auglýsanda. Í því felst að auglýsandi ábyrgist heimild sína til efnis auglýsingar og að birting brjóti hvorki í bága við lög né réttindi annarra. RÚV  sala hafnar beiðni um birtingu auglýsingar verði þess vart að hún brjóti í bága við við lög, skilmála þessa eða réttindi annarra en auglýsanda. Birtist slík auglýsing allt að einu haggar það ekki ábyrgðarreglunni. 

Helstu ákvæði laga um efni auglýsinga eru í VI. kafla fjölmiðlalaga nr. 28/2011, IV. kafla reglugerðar um útvarpsstarfsemi nr. 50/2002, lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 og reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum ólögmætir. Þá skal gætt ákvæða höfundalaga nr. 73/1972. 

2. gr. Skil á auglýsingum
Á vef RÚV er að finna reglur um skilafrest og tæknileg atriði varðandi skil á auglýsingum til birtingar. Falli birting auglýsingar niður, eða komi fram galli í útsendingu sem má rekja til mistaka eða tæknilegra örðugleika hjá RÚV, skal það í samráði við auglýsandann bætt með:
a) aukabirtingu án endurgjalds
b) niðurfellingu gjalds í þeim tilvikum sem endurbirtingu verður ekki við komið

3. gr. Skilyrði fyrir birtingu auglýsingar
Auglýsingar sem ætlaðar eru til birtingar í hljóðvarpi eða sjónvarpi skulu vera í samræmi við gildandi lög og reglur hverju sinni. 

RÚV sala gerir ríkar kröfur um málfar, sérstaklega í auglýsingum sem lesnar eru af þulum RÚV og áskilur sér rétt til að hafna auglýsingum sem fullnægja ekki málfarskröfum, náist ekki samkomulag við auglýsanda um breytingar á málfari, sem athugasemdir eru gerðar við. Jafnan skal vera ljóst af innihaldi auglýsingar hver réttur og eiginlegur auglýsandi er. 

Í samlesnum auglýsingum skal tilgreining á auglýsanda að jafnaði vera hluti af auglýsingu. Heimilt skal þó að birta auglýsingar fyrir sérstaka viðburði, opnun sýninga o.s.frv. þegar hluti af því að auka spennu fyrir viðkomandi viðburð er að auglýsandinn sé ekki auðkenndur. Í slíkum tilvikum skal þess gætt að ekki sé gefið í skyn að auglýsandi sé annar en raunin er, ekki sé viðhafður samanburður við aðrar vörur og að auglýsingin sé aðeins birt skömmu fyrir slíkan viðburð. 

4. gr. Tækifærisauglýsingar
Ekki er tekið við tækifærisauglýsingum , kveðjum eða árnaðaróskum til nafngreindra einstaklinga sem tengjast viðburðum í lífi þeirra svo sem afmælum, brúðkaupum, námslokum osfrv.
Um dánartilkynningar, jóla- og áramótakveðjur gilda viðteknar venjur. 

5. gr. Auglýsingar hagsmunasamtaka, stjórnmálaflokka og stuðningsmanna flokka, einstakra málefna og einstaklinga.
Magn auglýsinga frá stjórnmálaflokkum og öðrum þeim sem að framboði standa má ekki verða til þess að hindra birtingu auglýsinga annarra framboðsaðila. Óheimilt er að veita einum framboðsaðila afnot af heilum auglýsingatíma. RÚV sala áskilur sér rétt til niðurröðunar auglýsinga í aðdraganda kosninga og að panta þurfi þær með ákveðnum fyrirvara. Ekki gilda sérstök kjör fyrir stjórnmálaflokka og aðra sem að framboði standa,  almenn kjör gilda. 
Staðhæfingar settar fram sem staðreyndir í auglýsingum hagsmunasamtaka og stjórnmálaflokka skulu vera sannreynanlegar með einföldum og aðgengilegum hætti og skal auglýsandi sýna fram á það verði þess krafist. 
Óheimilt er að uppnefna einstaka menn, stofnanir, félagasamtök eða stjórnmálaflokka. Skýrt skal vera hver stendur að auglýsingu sbr. ákvæði 3 gr. Almennt skal greiðandi auglýsingar tilgreindur og félög sem að auglýsingu standa skulu formbundin. RÚV sölu er rétt að hafna auglýsingum frá óformbundnum félagsskap ef heiti eða vísan til hans er almenns eðlis og gæti átt við fleiri aðila en einn.

6. gr. Kostun, rof dagskrárliða og hlutfall viðskiptaboða. Viðmið.

Heimilt er að afla tekna með kostun dagskrárliða í eftirfarandi tilvikum:

  1. við útsendingu íburðarmikilla dagskrárliða til að mæta útgjöldum við framleiðslu eða kaup á sýningarrétti,
  2. við útsendingu innlendra íþróttaviðburða og umfjöllunar um þá.

Heimilt er að rjúfa dagskrárliði með viðskiptaboðum í sjónvarpi í eftirfarandi tilvikum:

  1. við útsendingu íburðarmikilla dagskrár,
  2. við útsendingu eigin framleiðslu sem er a.m.k. 60 mínútur að lengd.

Til íburðarmikilla dagskrárliða skv. a. liðum 1. og 2. mgr. teljast dagskrárliðir sem falla undir einn eða fleiri eftirfarandi flokka:

  • útsendingar stórviðburða á borð við Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Söngvakeppnin, Menningarnótt og söfnunarútsendingar fyrir góðgerðarmál, svo og afleidd dagskrá að því gættu að kostun, sbr. 1. mgr., sé seld í einu lagi;
  • viðamiklar útsendingar (mann- og kostnaðarfrekar) frá mörgum stöðum samtímis;
  • stórmót í íþróttum, innanlands sem erlendis, svo sem Landsmót hestamanna, heimsmeistara- og evrópukeppnir, smáþjóðaleikar, Norðurlandamót, heimsbikarmót og útsláttarkeppnir, svo og afleidd dagskrá að því gættu að kostun, sbr. 1. mgr., sé seld í einu lagi og að því marki sem b. liður 1. mgr. á ekki við;
  • þættir og þáttaraðir, einkum leikið efni og heimildaþættir, framleidd af sjálfstæðum framleiðendum eða í formi samframleiðslu, þar sem framleiðslu- eða innkaupakostnaður RÚV nemur að lágmarki 30 milljónum króna á ársgrundvelli (yfir 12 mánaða tímabil) og tekur sú fjárhæð breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs og skal grunnvísitala miða við janúar 2017; og
  • eigin framleiðsla RÚV, í formi leikinna verka fyrir sjónvarp og/eða hljóðvarp eða gerð heimildarþátta(-raða), þar sem framleiðslukostnaður RÚV nemur að lágmarki 30 milljónum króna á ársgrundvelli (yfir 12 mánaða tímabil) og tekur sú fjárhæð breytingum í samræmi við vísitölu neysluverðs og skal grunnvísitala miða við janúar 2017.

Til íburðarmikilla dagskrárliða skulu ekki taldir þeir dagskrárliðir sem teljast til eigin framleiðslu RÚV og eru hefðbundnir liðir í reglulegri sjónvarps- og/eða útvarpsdagskrá, svo sem hefðbundið afþreyingarefni á borð við umræðu- og spjallþætti, spurningakeppnir og einstakir heimildarþættir.

Ákvæði þetta tekur jafnframt til netútsendinga.

Upplýsingar um kostaða dagskrárliði og rof dagskrárliða hvers rekstrarárs eru aðgengilegar í ársskýrslu RÚV sem birt er á vef félagsins.

7. gr. Framkvæmd
Framkvæmdastjóri RÚV sölu sker úr um hvort auglýsing fullnægi skilmálum þessum. Hann skal hafna auglýsingu sem hann telur efnislega eða tæknilega ófullnægjandi. Verði ágreiningur um framfylgni skilmálanna af hans hálfu getur sá sem ekki sættir sig við afstöðu hans vísað þeim ágreiningi til stjórnar RÚV sölu.

 

Gjaldskrá RÚV og rúv sölu

1. gr.
Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 7. gr. laga um Ríkisútvarpið ohf. nr. 23/2013.

2. gr.
RÚV sala setur verðskrá fyrir auglýsingar í útvarpi og sjónvarpi þar sem fram koma gildandi viðskiptakjör félagsins hverju sinni á grundvelli gjaldskrár þessarar.
Við ákvörðun viðskiptakjara í verðskrá skal gæta jafnræðis gagnvart viðskiptamönnum. Viðskiptakjör skulu vera gagnsæ.
RÚV sala skal birta á vefnum gildandi verðskrá, þ.m.t. fyrirkomulag afsláttarkjara.

3. gr.
Við ákvörðun viðskiptakjara skal taka mið af birtingartíma, þ.m.t. líklegu áhorfi eða hlustun á tímamarki birtingar, lengd auglýsingar, tegund auglýsingar, og öðrum þeim atriðum sem sérstaka þýðingu geta haft.
Við verðlagningu kostunar skal RÚV sala taka mið af birtingartíma, líklegu áhorfi og öðrum þeim atriðum sem sérstaka þýðingu geta haft.

4. gr.
Við veitingu afsláttarkjara eða annarra kjara til viðskiptavina samkvæmt gildandi verðskrá skal meðal annars tryggja:
a) Að magnafsláttur, svo sem hærri afsláttur vegna mikilla viðskipta og kaupaukar í einstökum samningum byggi á viðskiptalegum forsendum og standi öllum til boða sem eins er ástatt um.
b) Að veiting afsláttarkjara eða annarra sambærilegra kjara sé ekki bundin óeðlilegum skilyrðum sem geta talist til þess fallin að hafa útilokunaráhrif gagnvart samkeppnisaðilum RÚV á sjónvarps- og hljóðvarpsmarkaði.
c) Að gætt sé viðeigandi jafnræðis.

5. gr.
RÚV sölu er heimilt þegar sérstaklega stendur á, svo sem vegna breytinga á auglýstri dagskrá eða ófyrirséðrar eftirspurnar á tilteknum birtingartíma sem raska almennum verðforsendum, að víkja frá gildandi verðskrá. Þegar svo stendur á skal RÚV leitast við að tryggja að slík kjör séu aðgengileg öllum viðskiptamönnum félagsins.
Við ákvörðun einstakra viðskiptakjara samkvæmt 1. mgr. skal gætt þeirra sjónarmiða sem fram koma í gjaldskrá þessari eftir því sem við á.

6. gr.

Gjaldskrá þessi var samþykkt af RÚV þann 31. október 2013, og uppfærð við stofnun RÚV sölu 2020.

 

Kostanir á RÚV

RÚV sala býður kostun í samræmi við lög um Ríkisútvarpið, sjá 6. grein í "Auglýsingareglum" hér að ofan.

Kostunar er aflað á ýmsum stigum áður en dagskrárliður er sýndur. Í tilviki stórra viðburða, t.d. stórmóta í íþróttum, getur kostunar verið leitað fljótlega eftir að sýningarréttur hefur verið tryggður. Innlendir dagskrárliðir eru oft kynntir kostendum á framleiðslustigi.

Ef sýningar eru hafnar á ókostuðum þáttum lýkur jafnan sölukynningu á þeim. Viðskiptavinir geta þó óskað eftir því að fá að kosta viðkomandi þætti og er þá tekið til athugunar hvort það er framkvæmanlegt.

RÚV sala leitast að kynna auglýsendum með skýrum hætti hvaða kostanir standa til boða hverju sinni. Auglýsingadeild veitir einnig upplýsingar um hvaða kostanir standa til boða lengra fram í tímann, þótt þær séu ekki komnar í söluferli.

Kostanir sem til sölu eru hverju sinni eru kynntar með viðmiðunarverði. Í einstökum tilfellum er þess óskað að kostendur sendi inn óskir um að vera kynnt viðkomandi kostun fyrir tiltekna lokadagsetningu. Ekki eru veittir veltutengdir afslættir af kostunum. Séu fleiri en einn kostandi að viðkomandi dagskrárlið, njóta þeir fulls jafnræðis og sambærilegra kjara. 

Vakin er athygli á því að í ákveðnum tilfellum fylgja ákvæði um kostanir með þegar efni er keypt. Slíkt er afar algengt með íþróttefni, sérstaklega stórmót í íþróttum.

Verð á kostunum er háð umfangi dagskrárgerðar, kostnaði, kynningu og staðsetningu í dagskrá. Upplýsingar um allar kostanir sem eru komnar í sölu eru birtar á vef RÚV.

kjör

Frá og með 1. mars 2021 er ekki veittur fastur veltutengdur afsláttur hjá RÚV sölu. Ef veittur er tímabundinn afsláttur, t.d. í formi tímabundinna tilboða, er sá afsláttur aðgengilegur öllum viðskiptamönnum. 
Styrking á plönum til að áhorfs- eða hlustunarviðmið náist fer eftir hefðbundnum viðmiðum sem gildir fyrir alla viðskiptamenn. Slík styrking er einungis veitt ef RÚV sala má stjórna staðsetningu þessara birtinga í dagskrá og birtingarnar tengjast beint umræddum birtingaplönum, eða birtinga sem sérstaklega eru ætlaðar til að vinna upp þau viðmið sem ekki náðust.
Með því að gera samkomulag um þjónustulaun við RÚV sölu ganga auglýsingastofur inn í viðskipta- og þjónusturamma, m.a. um ofangreindar útfærslur á kjörum. Góðgerðarsamtök, almannaheillasamtök, fjölmiðlar og menningaraðilar geta samið sérstaklega um kjör, t.d. í söfnunum.